Feiing og tilsyn

Kommunen skal sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg, som blir brukt til oppvarming av byggverk, blir feia ved behov. Dette gjeld i hovudsak bustadar og fritidsbustadar.

Sjå forskrift om gjennomføring av gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal.


Feie- og tilsynsgebyret forfell til betaling i august, i lag med fakturaen for 3. kvartal for kommunale eigedomsgebyr.

Eigar av bustad vert friteken for feie- og tilsynsgebyr dersom eldstaden er fråkopla pipa. 

Kontakt Sykkylven kommune på tlf. 70 24 65 00 eller feiar: kjetil.hanssen@sykkylven.kommune.no om du har spørsmål til feietenesta.

Sjå meir informasjon om feiing og tilsyn her.

Feieutstyr.jpg