@ form Sykkylven-Logo

Nettleigesatsar næring

Nettleiga går til å dekke alle kostnadar ved transport av elektrisk kraft, frå produsent og fram til uttaket på eigedomen.

Nettleiga skal gå til nyinvestering, vedlikehald og drift av eigne anlegg. I tillegg går nettleiga til å dekke tilsvarande kostnader ved nettet som forbind oss med resten av den nordiske kraftmarknaden. Det er det lokale nettselskapet som krev inn nettleiga. Av nettleiga til ein hushaldskunde i Sykkylven, går ca 34 % til Sykkylven Energi AS (lokalt nett), ca 15 % til Mørenett AS (sentral- og regionalnettsleige) og ca 51 % gjeld avgifter til staten (meirverdiavgift, forbruksavgift, Energifondet via Enova).

Nettleige for mindre næringskundar pr. målepunkt:

Tariff

Vilkår

Fastbeløp med elektronisk faktura

Fastbeløp med papirutskrift av faktura

Energiledd

 

 

kr per år

kr per år

øre per kWh

NT4

 

 

 

 

 

Årsforbruk under 8 000 kWh

1 905

2 005

36,61

 

8 000 kWh < Forbruk <        100 000 kWh

3 230

3 330

20,12

 

100 000 kWh < Forbruk < 400 000 kWh

5 660

5 760

17,70

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

 

Nettleige for større næringskundar pr. målepunkt:

Tariff

Vilkår

Fastbeløp

 Effekt

Energiledd

Reaktiv effekt og energiledd

 

 

 

 lavlast

høglast

 

 

 

NT3

Næring per målepunkt, kundar med forbruk > 400 000 kWh/år

 kr per kW per år

kr per kW per år

kr per kW per år

øre per kWh

kr per kVAr per år

øre per kVArh

 

0 kW < Effekt < 100 kW

87

305,32

663,74

7,65

82,80

1,50

 

100 kW < Effekt < 300 kW

60

225,65

424,74

7,65

82,80

1,50

 

300 kW < Effekt

43

172,54

305,32

7,65

82,80

1,50

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.

Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november. Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.
  • Bedrifter som har installert målar som også målar reaktiv effekt/energi, betaler ein del av nettleiga gjennom eit beløp på 1,50 øre/kVArh (reaktiv energi), og 82,80 kr/kVAr pr. år (reaktiv effekt).

 

Nettleige for fleksibelt forbruk høgspent:

Tariff Vilkår Fastbeløp  Effekt  Energiledd Reaktivt energiledd
       lavlast  høglast  lavlast  høglast  
    kr per år kr per kW per mnd kr per kW per mnd øre per kWh Øre per kWh øre per kVArh
S2N Høgspentmåling utkoplingstid 15 minutt varsel 20 800 15 35 15 35 1,5

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:

  • Det er eit krav at straumen kan koplast frå med 15 minutts varsel for denne tariffen.
  • Anlegget må ha minimum 250 kW installert yting og ha utstyr for fjernutkopling.
  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november.
  • Reaktiv energi vert fakturert med eit beløp på 1,5  øre/kVArh.

 

Saman med nettleiga krev vi inn følgjande avgifter:

Les meir om dokumentasjon forbruksavgift.