@ form Sykkylven-Logo

Nettleigesatsar private

Nettleiga går til å dekke alle kostnadar ved transport av elektrisk kraft, frå produsent og fram til uttaket på eigedomen.

Nettleiga skal gå til nyinvestering, vedlikehald og drift av eigne anlegg. I tillegg går nettleiga til å dekke tilsvarande kostnader ved nettet som forbind oss med resten av den nordiske kraftmarknaden. Det er det lokale nettselskapet som krev inn nettleiga. Av nettleiga til ein hushaldskunde i Sykkylven, går ca 34 % til Sykkylven Energi AS (lokalt nett), ca 15 % til Tussa Nett AS (sentral- og regionalnettsleige) og ca 51 % gjeld avgifter til staten (meirverdiavgift, forbruksavgift, Energifondet via Enova).

 

Nettleiga er delt inn i eit fast beløp og eit energiledd pr. kWh.

Tariff

Vilkår

Energiledd

ekskl. avgift

Forbruks-

avgift

Energi-

fondet

Sum

energiledd

NH4N

Energiledd øre pr. kWh

21,275

19,788

1,25

42,313

I tilleg kjem eit fastbeløp på kr. 2.618 pr. år.

Har du elektronisk faktura (eFaktura, epostfaktura) gir vi kr. 125 i rabatt pr. år på fastbeløpet.

Prisane er inkl. meirverdiavgift

Prisane på kraft for leveringsplikt finn du i eigen artikkel her.

Saman med nettleiga krev vi inn følgjande avgifter: