Den nye generasjonen kablar(fiber) har nærast uendeleg kapasitet slik vi ser det i dag, og vil gi nok kapasitet lang inn i framtida.

Sykkylven Energi har sidan 2011 bygd ut fibernettet i kommunen, og i 2022 var heile kommunen ferdig utbygd. Vi er også i gong med å byggje ut delar av hytteområda på Fjellsætra. 

Vi er stolte av å kunne tilby fiber for alle innbyggarane i kommunen. Vi har eit godt i samarbeid med NextGenTel.

Vi ønskjer å kunne gi innbyggarane i Sykkylven eit stabilt og raskt internett for framtida som enkelt kan oppgraderast etter kvart som behova endrar seg. Forventningane til hastigheit på internett har auka med 30-50 % i året i mange år, og det er ingen grunn til å tru at krava til auka hastigheit vil minke framover. Vi har derfor allereie begynt å skifte ut utstyr til dei som ønskjer høgste hastigheit på sitt fibernett. Tenesteleverandøren NextGenTel har planer for utskifting av utstyr for å møte stadig høgare krav til hastigheit og stabilitet. Det vil krevje både meir kapasitet og aukande kvalitet på overføringa når mange skal sjå på kvart sitt tv-program samstundes. Det er store datamengder som skal overførast.

NextGenTel har no heilt nyleg inngått ein avtale med RiksTV om å levere TV-tenester. Vi vurderer at RiksTV på fiber vil gi ei svært god kundeoppleving, og ein har også moglegheit til å bruke abonnementet sitt inntil 4 andre stader, t.d. på hytta. Der det ikkje er internett nyttar man antenne. Dette er ei rimelegare løysing enn å ha to abonnement.