@ form Sykkylven-Logo

Fakturering og betaling

Alle som bur i Sykkylven kommune og som er knytt til straumnettet betaler nettleige og statlege avgifter til Sykkylven Energi AS.

Kraftprisen vert fakturert direkte frå kraftleverandøren din.

Rutine for fakturering:

  • Årsforbruk over 100.000 kWh avreknast månadleg.
  • Årsforbruk mellom 0 - 100.000 kWh avreknast kvar andre månad.

Nettleiga vert fakturert etterskotsvis.

 

Betaling:

Dersom du treng ein betalingsavtale må du ta kontakt med oss før forfall.

KrediNor står for oppfølging av innbetalingar etter forfall.                                             

Purregebyr og morarenter ved for sein betaling er etter gjeldande satsar.

For anlegg som vert oppsøkt for stenging, stengt og opna etter ønskje frå kunde kjem eit tillegg etter gjeldande satsar.

Faktura kan du få tilsendt på følgjande måte:

  • eFaktura

  • Faktura pr. epost

  • Giro pr. post

  • EHF (bedrifter)