@ form Sykkylven-Logo

Førespurnad om nytilknyting, auka kapasitet eller betre kvalitet

Dersom du har planar om å bygge bolig, hytte, næringslokaler eller noko som skal det skal installerast straum i må du ta kontakt med oss så tidleg som mogleg. Du må også ta kontakt med oss dersom du ønsker å auke effektuttak eller foreta andre ombyggingar.

Etter § 16.1 i Forskrift om kontroll av nettverksemd skal nettselskapet berekne anleggsbidrag for alle førespurnadar om nytilknyting, auka kapasitet eller betre kvalitet. I desse tilfella vil nettselskapet krevje anleggsbidrag som eit eingongsbeløp frå kunde/utbyggar for å dekke kostnaden ved å knyte kunden på straumnettet.

Sykkylven Energi fastset anleggsbidragets storleik ut frå gjeldande forskrifter.

Handbok for berekning av anleggsbidrag (RENblad 8110).

Trykk her for å bestille.