Sykkylven Energi Fondet

Søknadsskjemaet til Sykkylven Energi Fondet er tilgjengeleg i april. Tildeling av midlar skjer i juni/juli. Søknadsfristen er 1. mai.

Det er sett følgjande kriteria for tildeling:

  • Prosjekt som gjeld born og unge vert prioritert
  • Tal på medlemmar
  • Grad av eigeninnsats
  • Gjenyting
  • Prosjekt må vere realiserte innan 12 månadar frå tildeling, større prosjekt innan 24 månadar. 

Fondet ønskjer at dei som får støtte viser det gjennom redaksjonell omtale, annonsering, plakatar, merker eller liknande på kle, arena eller utstyr. 

Innan 1. mai kan du søkje om midlar frå SE fondet.